زمان های ارسال کالا در حال حاضر در سه نوبت:

9:00 تا 11:00

13:00 تا 15:00

17:00 تا 19:00

21:00 تا 23:00

صورت می گیرد.